Algemene Voorwaarden

A. GEEN MINDERJARIGEN

WIJ VERBODEN TEN STRENGSTE EN HEBBEN GEEN TOLERANTIE VOOR ENIGE PERSOON DIE ONDER DE 18 JAAR TOEGANG TOT, GEBRUIKT OF OP ENIGE MANIER ENIGE BETROKKENHEID HEBT MET ONZE WEBSITE. ONZE WEBSITE IS ALLEEN VOOR VOLWASSENEN. ALS U ONDER DE 18 JAAR OF MEERDERE LEEFTIJD BENT IN EEN PLAATS WAAR U WOONT OF ONZE WEBSITE BEKIJKT, MOET U ONZE WEBSITE NU ONMIDDELLIJK VERLATEN. We werken regelmatig samen met alle wetshandhavingsinstanties. We zullen indien nodig niet aarzelen om schendingen van deze vereisten door te verwijzen naar de juiste wetshandhavingsinstanties. Als u enige kennis heeft van enige feitelijke of mogelijke schending van deze vereisten, verzoeken wij u en raden u ten zeerste aan om al deze kennis rechtstreeks aan ons te melden door hier te klikken. Als u deze vereisten op enigerlei wijze schendt, wordt u door ons geblokkeerd om onze website in de toekomst op enigerlei wijze te gebruiken. Zie de verdere bespreking hieronder in Sectie D en elders in deze Algemene voorwaarden.

B. GEEN PROSTITUTIE OF SEKSENHANDEL

WIJ VERBODEN EN HEBBEN TEN STRENGSTE TOLERANTIE DAT ONZE DIENSTEN OP ENIGE MANIER WORDEN GEBRUIKT OM ENIGE HANDELING VAN, DEELNEMING AAN, ONDERSTEUNING OF VERGEMAKKELIJKING VAN ENIGE HANDELING VAN PROSTITUTIE, SEKSENHANDEL VAN KINDEREN, OF VERKEERDE HANDEL, OF CORRECTIES TE NEMEN.  Elke overtreding van deze verbodsbepalingen zal resulteren in onmiddellijke annulering van uw account bij ons en u zult in de toekomst worden geblokkeerd om onze Diensten ooit te gebruiken. We zullen volledig meewerken aan elk strafrechtelijk onderzoek door een wetshandhavingsinstantie van welk type dan ook.

C. UW AANVAARDING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG. U BENT DOOR HEN GEBONDEN. Deze Algemene Voorwaarden worden hierin soms "deze Overeenkomst" genoemd.

Onze website is een interactieve computerservice. Door onze website te bezoeken of door een dienst, product, software of ander aspect van onze website te gebruiken (die hierin samen "onze diensten" worden genoemd), stemt u ermee in gebonden te zijn aan alle bepalingen die in deze algemene voorwaarden en alle bepalingen vermeld in onze Privacyverklaring. Door gebruik te maken van onze Diensten gaat u een bindende overeenkomst aan tussen u en ICF Tech EU B.V., een Nederlands bedrijf. Zoals gebruikt in deze Algemene voorwaarden, verwijzen de woorden "Streamate", "wij", "ons" of "onze" naar ICF Tech EU B.V. In deze Algemene voorwaarden wordt naar u verwezen als "u", "uw". Elke verwijzing in deze Overeenkomst naar "onze website" of "Streamate's website" verwijst naar deze StreamateModels-website en elke andere website die eigendom is van of gelieerd is aan Streamate. Als u niet akkoord gaat met deze Algemene voorwaarden, moet u onze website nu verlaten en onze Diensten niet gebruiken.

We kunnen, naar eigen goeddunken, deze Algemene voorwaarden en onze Privacyverklaring op elk moment wijzigen of wijzigen. U stemt ermee in gebonden te zijn aan dergelijke wijzigingen of wijzigingen. U dient regelmatig de meest actuele versies van deze Algemene voorwaarden en onze Privacyverklaring door te nemen.

D. GEEN TOEGANG DOOR MINDERJARIGEN EN GEEN EXPLOITATIE VAN KINDEREN

Zoals hierboven vermeld in Sectie A en elders in deze Algemene voorwaarden, moet u, om gebruik te maken van, toegang te krijgen tot of enige vorm van betrokkenheid te hebben bij onze website, ten minste 18 jaar oud zijn en meerderjarig zijn op elke plaats waar u live of bekijk onze website. Als u geen 18 jaar oud bent en meerderjarig bent, waar u ook woont of onze website bekijkt, moet u onze website nu onmiddellijk verlaten en onze website in de toekomst niet meer bezoeken of gebruiken.

Als u op de hoogte bent of enige kennis heeft van acties die een schending zijn of kunnen zijn van een van deze vereisten of enige actie die op enigerlei wijze verband zou houden met de feitelijke of mogelijke seksuele uitbuiting van kinderen, moedigen wij u aan en verzoeken u dringend om dit te melden dergelijke kennis rechtstreeks aan ons op terms@streamate.com. We zullen niet aarzelen om deze acties of feiten te melden aan de juiste wetshandhavingsinstanties. Bovendien zal elke persoon die zich bezighoudt met enig type van het verboden gedrag dat hierboven of elders in deze Algemene voorwaarden wordt besproken, door ons worden geblokkeerd om in de toekomst ooit de website van Streamate te gebruiken. Als u zich schuldig maakt aan dergelijk verboden gedrag, wordt het account van de gebruiker gesloten en kan de gebruiker op enig moment in de toekomst geen ander account meer openen.

E. PROMOTIE E-MAILS

We kunnen u promotionele of marketing-e-mails sturen als u zich bij ons hebt geregistreerd. Als u een dergelijke e-mail ontvangt, krijgt u de mogelijkheid om u af te melden voor toekomstige e-mails door de instructies in de e-mail te volgen. Als u anderszins problemen ondervindt met betrekking tot een e-mail die u van ons ontvangt, neem dan contact met ons op door hier te klikken.

Sommige van onze vertrouwde partners kunnen een geregistreerde gebruiker een e-mail sturen om speciale aanbiedingen te presenteren. We staan echter geen spam of illegale of misleidende e-mails met betrekking tot onze site toe. Neem contact met ons op door hier te klikken als u dergelijke spam of misleidende e-mails ontvangt die op enigerlei wijze verband houden met onze website. Als we kennis krijgen van een dergelijke e-mail, zullen we passende disciplinaire of corrigerende maatregelen nemen. Onze disciplinaire of corrigerende maatregelen kunnen beëindiging van diensten, verwijdering van onze website, verbeurdverklaring van betalingen en andere omvatten.

F. MOBIELE TELEFOONNUMMERS

Als u ons uw mobiele telefoonnummer heeft verstrekt, machtigt u uw mobiele provider (AT&T, Sprint, T-Mobile, US Cellular, Verizon of een andere draadloze operator van een ander merk) om uw mobiele nummer, naam, adres, e-mail, netwerkstatus te gebruiken , klanttype, klantrol, factureringstype, identificatiegegevens van mobiele apparaten (IMSI en IMEI) en andere details over de abonneestatus, indien beschikbaar, uitsluitend om verificatie van uw identiteit mogelijk te maken en om informatie die u aan ons hebt verstrekt te vergelijken met uw accountprofielgegevens van uw draadloze provider voor de duur van de zakelijke relatie. Zie onze Privacyverklaring voor hoe wij met uw gegevens omgaan. Deze informatie kan ook worden gedeeld met andere bedrijven om uw transacties met ons te ondersteunen en voor doeleinden van identiteitsverificatie en fraudevermijding.

G. DISCLAIMERS

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN OP EIGEN RISICO IS. WIJ LEVEREN ONZE DIENSTEN OP EEN "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS VOOR UW PERSOONLIJKE GEBRUIK. BINNEN ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN WIJ EN ONZE OFFICIERS, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, GELIEERDE BEDRIJVEN, VERBONDEN BEDRIJVEN, AGENTEN EN ANDERE VERTEGENWOORDIGERS ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, TITEL, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VEILIGHEID, NIET-INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOM, EN ANDERE). ONZE DIENSTEN WORDEN OP COMMERCIEEL REDELIJKE BASIS GELEVERD. WIJ GARANDEREN NIET DAT EEN GEBRUIKER TOEGANG ZAL KUNNEN KRIJGEN TOT ONZE DIENSTEN OP EEN TIJD OF EEN PLAATS NAAR DE KEUZE VAN DE GEBRUIKER.

WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN ONZE WEBSITE OF DE INHOUD VAN WEBSITES DIE AAN ONZE WEBSITE GEKOPPELD ZIJN.

WIJ GARANDEREN, ONDERSCHRIJVEN, GARANDEREN OF AANNEMEN DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIG PRODUCT OF DIENSTEN DIE DOOR EEN DERDE WORDEN GEadverteerd OF AANGEBODEN VIA ONZE DIENSTEN OF DIE OP ONZE WEBSITE IN RECLAME OF ANDERSZINS WORDEN VERMELD. WIJ ZIJN GEEN PARTIJ VAN OF OP ENIGE WIJZE VERANTWOORDELIJK VOOR HET TOEZICHT OP ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U EN DERDE LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. NET ALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA EEN MEDIUM OF IN EEN OMGEVING, MOET U UW BEOORDELING GEBRUIKEN EN VOORZICHTIG ZIJN INDIEN VAN TOEPASSING.

H. BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN WIJ ELKE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VAN WELKE TYPE OOK AF. IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE OFFICIERS, MANAGERS, EIGENAREN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, MOEDERBEDRIJVEN, AANVERWANTE BEDRIJVEN, AGENTEN OF ANDERE VERTEGENWOORDIGERS AANSPRAKELIJK ZIJN jegens U VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGENDE, GEBASEERD OP GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE THEORIE OF ENIGE ANDERE WETTELIJKE THEORIE EN OF WIJ AL DAN NIET OP DE HOOGTE WORDEN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF DERGELIJKE SCHADE ALS GEVOLG IS VAN: (1) FOUTEN, FOUTEN OF HANDELINGEN DOOR ONS OP ENIGE MANIER IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN OF ONZE WEBSITE; (2) PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN OF TOEGANG TOT ONZE DIENSTEN; (3) ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN, SERVERS EN/OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCILE INFORMATIE DIE OP ONZE SERVERS IS OPGESLAGEN; (4) ELKE ONDERBREKING OF STOPZETTING VAN DE OVERDRACHT NAAR OF VAN ONZE DIENSTEN; (5) BUGS, VIRUSSEN, TROJAN PAARDEN OF DERGELIJKE, DIE DOOR EEN DERDE PARTIJ KUNNEN WORDEN OVERGEDRAGEN NAAR OF VIA ONZE DIENSTEN; EN/OF (6) ELKE FOUTEN OF NALATIGHEID VAN ENIGE VORM VAN ENIGE VORM, OP ENIGE MANIER MET BETREKKING TOT ONZE DIENSTEN, OPGESLOTEN ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD GEPLAATST, GEMAILD, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GESTELD MET BETREKKING TOT ONZE MANIER DIENSTEN.

U ERKENT SPECIAAL DAT WIJ NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DE INHOUD OF HET SLECHTENDE, AANVALLEN OF ONWETTIG GEDRAG VAN EEN DERDE PARTIJ EN DAT HET RISICO VAN SCHADE OF SCHADE ALS GEVOLG VAN HET VOORGAANDE VOLLEDIG BIJ U LIGT.

U EN WIJ KOMEN OVEREEN DAT ELKE OORZAAK DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET ONZE DIENSTEN, OP ENIGE MANIER MOET WORDEN BEGINNEN BINNEN EEN (1) JAAR NA DE OORZAAK VAN DE ACTIE. ANDERS IS EEN DERGELIJKE OORZAAK PERMANENT VERSLOTEN. BEIDE PARTIJEN KOMEN UITDRUKKELIJK OVEREEN OM HUN RECHTEN OP EEN LANGER STATUUT VAN BEPERKINGEN AF TE ZIEN.

I. VRIJWARING

U stemt ermee in om ons en onze functionarissen, managers, eigenaren, aandeelhouders, directeuren, werknemers, moedermaatschappij, gerelateerde bedrijven, agenten en andere vertegenwoordigers te vrijwaren, schadeloos te stellen en te verdedigen van en tegen alle rechtszaken, claims, schade, verplichtingen, verliezen , aansprakelijkheden, kosten of schulden en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot advocaatkosten) die op enigerlei wijze verband houden met of voortvloeien uit: (1) uw gebruik van en toegang tot onze Diensten of gebruik van uw account door een andere persoon; (2) uw schending van een voorwaarde van deze Algemene voorwaarden; (3) uw schending van enig recht van derden, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken, octrooien, ander intellectueel eigendomsrecht, privacyrecht of enig ander recht; (4) elke claim dat uw Inhoud schade heeft toegebracht aan een derde partij; of (5) enige handeling van u die nalatig, onrechtmatig of anderszins onrechtmatig is. We behouden ons het recht voor om, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak die onderhevig is aan schadeloosstelling door u hieronder. Deze verplichting tot verdediging en schadeloosstelling blijft van kracht in deze Algemene voorwaarden en uw gebruik van onze Diensten.

J. TOEPASSELIJK RECHT; EVENEMENTENLOCATIE; GEEN JURYPROCES

Deze Algemene voorwaarden en deze Overeenkomst worden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de interne wetten van de staat Washington, VS, zonder gevolg te geven aan de principes van wetsconflicten van Washington. De aanvrager kan onderworpen zijn aan andere lokale, provinciale en nationale wetten. Als een aanvrager gevestigd in de Europese Unie, is de exclusieve jurisdictie en het forum voor elke juridische actie of procedure met betrekking tot deze Algemene voorwaarden en deze Overeenkomst of enige kwesties die daarmee verband houden, een rechtbank in Amsterdam, Nederland.

De partijen bij deze Overeenkomst komen overeen dat elke partij hierbij afstand doet van elk recht op een juryrechtspraak. Dus in het geval dat er ooit een rechtszaak wordt aangespannen door een partij met betrekking tot deze Overeenkomst of de onderwerpen hiervan, zal de rechtbank de feitelijke beslissing nemen in een dergelijke rechtszaak en zal er geen jury zijn in een dergelijke rechtszaak.

K. ALGEMENE BEPALINGEN

Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons en vervangen alle eerdere overeenkomsten, geschriften of communicatie tussen u en ons met betrekking tot de onderwerpen die in deze algemene voorwaarden worden besproken. Als enig deel of deel van deze Algemene voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dat deel of deel worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving om de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen zo goed mogelijk weer te geven, en de overige delen en delen blijven behouden in volle kracht en effect.

Geen nalaten door ons om af te dwingen of om remedies te zoeken voor schendingen van een voorwaarde of bepaling in deze Algemene voorwaarden, zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende afstand van een dergelijke voorwaarde of enige andere voorwaarde, en ons verzuim om enig recht of bepaling onder deze voorwaarden te doen gelden en Voorwaarden vormen op geen enkele manier een verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling.

U stemt er ook mee in en accepteert dat, aangezien we nieuwe producten op of via onze website beschikbaar stellen, uw gebruik van deze producten onderhevig is aan deze Algemene voorwaarden. Naast Inhoud en diensten die door ons, onze gelieerde ondernemingen en onafhankelijke inhoudaanbieders worden geleverd, kunnen andere entiteiten Inhoud, software of andere diensten aan gebruikers aanbieden met hun eigen algemene voorwaarden en gebruiksbeleid met betrekking tot uw gebruik. Het niet naleven van deze algemene voorwaarden kan leiden tot beëindiging van uw gebruik van onze website.

Zoals hierboven vermeld, behouden wij ons het recht voor om deze Algemene voorwaarden en deze Overeenkomst op elk moment en zonder directe kennisgeving aan u te wijzigen of te wijzigen. Een dergelijke wijziging of wijziging zal plaatsvinden door het plaatsen van de gewijzigde versie van deze Overeenkomst op deze website. U dient deze website regelmatig te bekijken om te zien of we deze Overeenkomst op enigerlei wijze hebben gewijzigd. De laatste datum waarop deze Overeenkomst is gewijzigd, staat hieronder prominent vermeld. Uw gebruik van onze Services na dergelijke wijzigingen betekent uw instemming met en aanvaarding van dergelijke wijzigingen.


Laatst gewijzigd: 21 mei 2021

Meer interessante posts

Geselecteerde tag: #all